Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sybaritic /,sibə'ritik/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  xa hoa
  a sybaritic existence
  lối sống xa hoa

  * Các từ tương tự:
  sybaritically