Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (đôi khi nghĩa xấu)
  [thuộc] nhục dục
  một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho thú vui nhục dục
  the sensual curves of her body
  những đường cong khiêu gợi của thân thể cô nàng

  * Các từ tương tự:
  sensualise, sensualism, sensualist, sensuality, sensualization, sensualize, sensually