Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chơi bời phóng đãng; trác táng
  ngông nghênh
  a hat set at a rakish angle
  chiếc mũ đội ngông nghênh trên đầu (trật hẳn ra đằng sau hay nghiêng hẳn một bên)

  * Các từ tương tự:
  rakishly, rakishness