Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sôi nổi; hăng (ngựa)
    bảnh bao

    * Các từ tương tự:
    dashingly