Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fashionable /'fæ∫nəbl/  

 • Tính từ
  đúng mốt, hợp thời trang; thời thượng
  it is fashionable to have short hairs nowadays
  hiện nay để tóc ngắn là đúng mốt
  a fashionable resort
  nơi nghỉ mát thời thượng

  * Các từ tương tự:
  fashionableness