Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ, đôi khi xấu)
  thời thượng
  trendy intellectuals (xu)
  những nhà trí thức thời thượng
  trendy clothes
  quần áo theo sát mốt thời trang

  * Các từ tương tự:
  trendyism