Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clothes-horse /'kləʊðzhɔ:s/  

  • Danh từ
    khung phơi quần áo (sau khi giặt)