Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người phô trương ; người hay khoe khoang

    * Các từ tương tự:
    show off