Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coxcomb /'kɒkskəʊm/  

  • Danh từ
    (cổ)
    kẻ đài các rởm, công tử bột

    * Các từ tương tự:
    coxcombry