Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
  nhà thông thái rởm
  he is just a pseud, he knows nothing about art really
  ông ta đúng là một nhà thông thái rởm; ông thực ra không biết tí gì về nghệ thuật cả

  * Các từ tương tự:
  pseud-, pseud[o]-, pseudaxis, pseudepigrapha, pseudepigraphy, pseudepisematic, pseudo, pseudo-catenary, pseudo-christianity