Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật học) báo hiệu giả; thuộc màu lừa giả