Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pseudo /'sju:dəʊ/  /'su:dəʊ/

  • Tính từ
    không thật, giả bộ; không thành thật
    sự thích nhạc hiện đại của anh ta là hoàn toàn giả bộ

    * Các từ tương tự:
    pseudo-catenary, pseudo-christianity, pseudo-cirele, pseudo-classis, pseudo-complement, pseudo-convergent, pseudo-cycloid, Pseudo-demand schedule, pseudo-metric