Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • hình thái ghép có nghĩa là giả, giống như: pseudocarp quả giả

    * Các từ tương tự:
    pseud[o]-