Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự gán những tác giả không phải cho tác phẩm