Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thiên chúa giả hiệu