Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dashingly /'dæ∫iηli/  

  • Phó từ
    [một cách] sôi nổi, [một cách] hăng
    [một cách] bảnh bao