Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thanh lịch, tao nhã
  elegant manners
  kiểu cách thanh lịch
  an elegant woman
  một phụ nữ tao nhã

  * Các từ tương tự:
  elegantly