Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sumptuous /'sʌmpt∫ʊəs/  

 • Tính từ
  xa hoa; lộng lẫy
  a sumptuous feast
  bữa tiệc xa hoa
  sumptuous clothes
  quần áo lộng lẫy

  * Các từ tương tự:
  sumptuously, sumptuousness