Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

costly /'kɒstli/  /'kɔ:stli/

 • Danh từ
  (-ier, -iest)
  đắt
  it would be too costly to repair the car
  sửa xe sẽ đắt lắm
  a costly mistake
  một sai lầm phải trả giá đắt