Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  như cung điện
  nguy nga
  a palatial hotel
  một khách sạn nguy nga

  * Các từ tương tự:
  palatially, palatialness