Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] đế vương;[như] đế vương
  live in regal splendour
  sống [trong cảnh huy hoàng] đế vương
  regal power
  vương quyền

  * Các từ tương tự:
  regale, regalement, regalia, regalism, regalist, regality, regally