Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resplendent /ri'splendənt/  

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  chói lọi, rực rỡ, lộng lẫy
  resplendent in a new suit
  rực rỡ trong bộ quần áo mới

  * Các từ tương tự:
  resplendently