Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thích hợp, hợp
  act with befitting modesty
  hành động với một thái độ khiêm tốn thích hợp

  * Các từ tương tự:
  befittingly