Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (cũ)
  lịch sự; hợp hoàn cảnh; hợp lề thói
  seemly conduct
  cách cư xử lịch sự
  it would be more seemly to tell her after the funeral
  có lẽ nói với bà ta sau lễ tang thì hợp hơn