Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

apposite /'æpəzit/  

 • Tính từ
  hợp thời, thích đáng, đúng lúc
  an apposite remark
  một nhận xét thích đáng

  * Các từ tương tự:
  appositely, appositeness