Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appositely /'æpəzittli/  

  • Phó từ
    [một cách] hợp thời, [một cách] thích đáng, [một cách] đúng lúc