Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đứng đắn, phải phép
  decorous behaviour
  hành vi đứng dắn

  * Các từ tương tự:
  decorously, decorousness