Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mannerly /'mænəli/  

  • Tính từ & phó từ
    lễ phép, lịch sự; lễ đ