Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decorously /'dekərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] đứng đắn, [một cách] phải phép