Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thanh lịch, hòa hoa phong nhã
    gentlemanly behaviour
    cách ứng xử thanh lịch