Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vừa vặn
  a becoming hat
  chiếc mũ đội vừa vặn
  xứng hợp
  cursing is not becoming to a lady
  cái lối chửi rủa là không xứng hợp với một bà tử tế

  * Các từ tương tự:
  becomingly