Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-lier; -liest)
    duyên dáng; hấp dẫn (phụ nữ)