Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có khiếu thẩm mĩ

    * Các từ tương tự:
    tastefully, tastefulness