Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khéo xử, có tài xử trí

    * Các từ tương tự:
    tactfully