Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tactfully /'tæktfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khéo xử