Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thận trọng; kín đáo
  it wasn't very discreet of you to ring me up at the office
  anh gọi điện thoại cho tôi ở cơ quan, như thế thật không được kín đáo
  a discreet perfume
  một thứ nước hoa mùi kín đáo

  * Các từ tương tự:
  discreetly