Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thận trọng, giữ gìn
  a guarded reply
  câu trả lời thận trọng
  be guarded in what one says
  giữ gìn lời ăn tiếng nói

  * Các từ tương tự:
  guarded command, guardedly, guardedness