Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier-, -iest)
  cẩn thận, thận trọng
  chary of lending money
  thận trọng khi cho vay tiền
  dè xẻn (lời khen…)
  chary of giving praise
  dè xẻn lời khen, ít khi khen ai

  * Các từ tương tự:
  Charybdis