Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

watchful /'wɒt∫fl/  

 • Tính từ
  canh chừng, cảnh giác
  keep a watchful eye on something
  để mắt canh chừng cái gì

  * Các từ tương tự:
  watchfully, watchfulness