Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

circumspect /'sɜ:kəmspekt/  

  • Tính từ
    (thường vị ngữ) thận trọng

    * Các từ tương tự:
    circumspection, circumspectly, circumspectness