Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic /,diplə'mætik/  

 • [thuộc] ngoại giao
  settle disputes by diplomatic means
  dàn xếp các cuộc tranh chấp bằng con đường ngoại giao
  có tài giao thiệp, có tài xã giao
  diplomatic answer
  câu trả lời xã giao

  * Các từ tương tự:
  diplomatic bag, diplomatic corps, diplomatic immunity, diplomatic relations, diplomatic service, diplomatically, diplomatics