Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatics /diplə'mætiks/  

  • Danh từ, số nhiều dùng như số ít
    (như) diplomacy
    văn thư học