Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lịch sự, nhã nhặn

    * Các từ tương tự:
    courteously, courteousness