Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có dáng vẻ phụ nữ, thanh lịch nhẹ nhàng