Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [tỏ vẻ] tôn trọng;[tỏ vẻ] tôn kính
  respectful of other people's opinions
  tôn trọng ý kiến người khác

  * Các từ tương tự:
  respectfully, respectfulness