Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respectfully /ri'spektfli/  

  • Phó từ
    [với vẻ] tôn trọng, [với vẻ] tôn kính
    Yours respectfully
    kính thư (công thức cuối thư)