Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic bag /,dipləmætik'bæg/  

  • túi ngoại giao