Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatically /diplə'mætikli/  

  • Phó từ
    bằng con đường ngoại giao
    [một cách] xã giao khéo léo