Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic corps /diplə'mæti kɔ:r/  

  • ngoại giao đoàn