Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diplomatic relations /,dipləmætik ri'lei∫n/  

  • quan hệ ngoại giao